19.07.2019 - Seçim Yozgat - Yozgatlı Seçiyor

Kadışehri

KADIŞEHRİ İLÇESİNİN GENEL VE İDARİ TARİHÇESİ

   Kadışehri İlçesinin tarihi gelişine ilk kuruluşu hakkında elimizde kesin sağlam belge bulunmamakla berebar mevcut dökümanlardan alınan bilgilere göre Kadışehri’nin tarihçesi çok eski yıllara dayanmaktadır. Örneğin; ilçemizin güyen kısmında tunç devrinin iki adet çatalhöyük bir de tarım arazisi içerisinde yassıhöyük mevki bulunmaktadır. Bu höyüklerin bir medeniyetin göstergesi olduğu bir gerçektir. Bu höyükler Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca 22.11.1995 tarih ve 1160 sayılı karar ile sit alanı ilan edilmiş, Kurulcada koruma altına alınmıştır.

   Mülki taksimat bakımından 1904 yılında nahiye merkezi olduğu dökümanlardan anlaşılmıştır. Yine Osmanlı İmparatorluğu döneminde Cumhuriyet ilan edilmeden önce İlçe Merkezi olduğu, İlim, irfan merkezi olduğu ilim irfan merkezi olarak da Kadıların, alimlerin yetiştirildği bilinmektedir. 1920 ve 1930 yılları içerisinde yine bir medrese bilinmekte idi. Bu medresinin hocalığını da Davut KARADAVUT isminde bir alim tarafından dini tedrisat yapılarak din alimleri yetiştirildiği bir gerçektir. Bilahara Cumhuriyetin ilanından sonra Medrese ve Tekkeler kapatılmış ve Kadışehri’ndeki Medrese tarihi özelliği taşımasına rağmen zamanın İl Valisi tarafından yıktırılmış burada tarihi bir medrese yok edilmiştir. Oysa medrese kapatılabilirdi. Yıkılması tarihi bir eserin yok edilmesine neden olmuştur.

   1921 tarihinden itibaren Kadışehri ilçe olmuş ismine de Deveci Dağı ilçesi adı verilmiştir. Bununla beraber Deveci Dağı ilçesi Tokat İline bağlanmış ve aynı tarihte bugünkü Çekerek ilçesi nahiye olarak Deveci Dağı ilçesine bağlanmıştır. 1922 yılında bugünkü Çekerek ilçesine bağlı bulunan köylerin asayiş durumlarının bozuk olması 18 asker, 1 binbaşının bu bölgede şehit edilmesi üzerine Deveci Dağı ilçesi kaldırılarak asayişin düzelmesi için eski Hacıköy olan, bugünkü ismi ile Çekerek ilçesi durumuna getirilmiştir.1926 yılında Çekerek ilçesinden ilçe merkezi alınıp Kadışehri İlçesi adı altında yeniden ilçe merkezi durumuna getirilmiştir. İlçe merkezi olarak hizmetine devam ederken bilinmeyen nedenlerle ilçe Kadışehri’nden alınıp eski ismiyle Köhne olan, bugünkü Sorgun’a verilmiştir. Kadışehri idari açıdan Sorgun ilçesine bağlanmış nahiye merkezi olarak kalmıştır. Kadışehri’nden ilçe merkezinin alınmasında o zamanki Yozgat milletvekili Süleyman Sırrı İÇÖZ bey sebep olmuştur. Süleyman beyin kendisinin Sorgun’lu olması büyük etken olmuştur. Daha sonraki tarihlerde Çekerek ilçe olmuş Kadışehri nahiye olarak Çekerek ilçesine bağlanmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra 1935 yılında Kadışehri nahiyesine bir ilkokul açılmış eğitim ve öğretime devam etmiştir. 1950 yıllarında sağlık ocağı, hayvan pazarı kurulmuş bilahare Tarım Kredi Kooperatifi açılmış nahiye merkezlerinde o zamanki nahiye müdürleri bulunmaktaydı.Karakol komutanlığı, nüfus memurluğu mevcut olup resmi kurumlarda bu sayılan kuruluşlardan ibaretti. Kadışehri nahiye olarak hizmet verirken 1975 nüfus sayımına göre nüfusu artmış, 6 Haziran 1976 tarihinde Belediye kurulmuş ve Kadışehri Kasabası olmuştur. O günkü genel nüfus sayımına göre nüfusu 2558’e yükselmiş nahiye merkezine 30 adet köy bağlı bulunmaktaydı. Bu köylerin ortalama nahiye merkezine en uzağı 20 km mesafede bulunmaktadır. Daha sonra 1982 yıllarında Kasaba elektriğe kavuşturulmuştur.

   Kadışehri Kasabasının 1985 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 3591 olduğu Kasaba merkezine 29 köy ve 1 adet belediyelik bağlı bulunduğu yine Akdağmadeni ilçesinden kasabamıza 16 köyün bağlanacağı toplam köy sayısının 46 olacağından kasabamızın ilçe olabilmesi için hazırlanan dosya ve ekleri Kadışehri Belediyesinin 15.08.1985 tarih ve 1985/78 sayılı yazısıyla İlçelik yapılması yazısı dönemin Belediye Başkanı Mustafa KARADAVUT tarafından Çekerek Kaymakamlık Makamına ilgili yerlere sunulması için 6 adet ilçelik dosyası teslim edilmiştir.

   Çekerek Kaymakamlığının ilçelik dosyasını İl Makamına sunmuş İl idare kurulu 30.04.1987 sayılı kararıyla 47 köy biriminin bağlanarak Kadışehri adı altında bir ilçe kurulmasına, kurulacak ilçenin merkezinin Kadışehri olmasına karar vermiş İl Valisinin olumlu görüşleriyle İçişleri Bakanlığına sunulmuştur. İçişleri Bakanlığı’nca da Kadışehri’nin ilçeliği uygun görülerek ilçelik dosyası İçişleri Bakanlığı Meclis Komisyonuna havale edilmiş Meclis Komisyonunca kabul edildikten sonra Bütçe Plan Komisyonuna havale edilmiştir. Bütçe Plan Komisyonunun 17 Haziran 1987 tarihinde gündemine alınmış Türkiye genelinde yapılacak ilçeler arasında 65.sırada yer almış Bütçe Plan Komisyonundan TBMM Genel Kuruluna sunulmak üzere iken aynı gün ve tarihte Çekerek İlçe merkezinden büyük çoğunluk politikacılar olmak üzere zamının il başkanını yanlarına alarak Kadışehri’nin ilçe olmasına karşı çıkmışlar, karşı çıkma neticesinde Kadışehri’nin ilçelik dosyası Bütçe Plan Komisoynuna talimat verdirmek suretiyle gündemden çıkarılması ve Meclis Genel Kuruluna gitmesi engellendi ve Kadışehri ilçe olma isteği reddedilmiş oldu.

   Hükümetin bundan sonraki yeni kurulacak ilçeler listesinde yer almak, ayrıca hükemt başkanının gittiği her il ve ilçelerde Kadışehrinin ilçe olabilmesi için pankart tutmak Kadışehri’nin ilçeliğinin tekrar gündeme alınarak ilçe yapılması için Yozgat Milletvekillerinden Anavatan Partisi parti grup başkanlarına zamanın İçişleri Bakanına, Başbakana,Cumhurbaşkanına heyetler halinde gitmek suretiyle Kadışehri’nin tekrar ilçe yapılması için evet sözü alabilmek için devamlı Kadışehri halkının heyet olarak Ankara’ya götürmek halkı isteğimizi hükümet yetkililerine anlatabilmek için gece, gündüz demeden çalışan Belediye Başkanı Mustafa KARADAVUT dönemin Başbakanı Sayın Turgut ÖZAL’dan ilçelik sözünün kesin olduğunu ve Kadışehri’ni ilçe yapılması için elinden gelen herşeyi yapacağına dair söz aldı.Bilahare Sayın Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı seçilmiş ve Kadışehri’nin ilçeliği kesinlik kazanmıştır.Daha sonra Türkiye genelinde ilçe olacak beldelerin Belediye Başkanları telefonlaşmak suretiyle bir araya gelerek 70-80 Belediye Başkanı başta sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere zamanın Başbakanı ve İçişleri Bakanı, Anavatan Partisi Grup Başkanvekillerini heyetler halinde ziyaret etmişlerdir. Bu beldelerin Belediye ilçe olmalarını sağlamak amacıyla hazır bulunan ilçelik dosyalarının biran ince TBMM genel kurulunda görüşülmesini ilçelik kanun teklifini gündeme alınması yönünde ilçe olacak kasaba Belediye Başkanları sayın Başbakan’a ve Grup Başkanvekillerine talimat verilmesini sağlamışlardır. 130 beldenin ilçe merkezi yapılması TBMM gündeminde yer almış 3644 sayılı kanuna göre 130 beldenin ilçe merkezi kurulması 09.05.1990 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir. 20.05.1990 tarihinde 20523 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 23 Temmuz 1991’de 20938 sayılı Resmi Gazetede Bakanlar Kurulu kararı ile Kaymakamları atanmış Kadışehri’nin ilçe olması Yozgat Milletvekili Seyit Ahmet DALKIRAN´ nın büyük gayret ve çabaları ile gerçekleşmiş ilçe hakına Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı olarak büyük hizmet müjdesini ve hayırlı olmasını teminni etmek üzere Kadışehri’nde 22.06.1990 tarihinde büyük bir gayret ve çaba gösteren gece gündüz demeden çalışan ilçe Belediye Başkanı Mustafa KARADAVUT Kadışehri ilçe kaymakamlığının 23.08.1991 tarihinde fiilen göreve başlaması nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı Turgut ÖZAL’ı ilçeliğin açılış törenine Yozgat Milletvekilleri vasıtasıyla davet edilmiş yapılan davet uygun görüşümüş 24.09.1991 tarihinde sayın Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut ÖZAL ilçemize bizzat gelerek açılış törenini yapmıştır. Rahmetli Cumhurbaşkanımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Aynı gün Kadışehri Kaymakamlığı şeref defterine de imzasını atmıştır. Başta Belediye Başkanı olmak üzere Kadışehri ve Çevre Köyleri Halkı ömür boyu minnettardır.

2004 MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİ SONUCUNDA;

   Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa KARADAVUT 2004 Nisan Ayında Belediyeyi yaklaşık 1.320.000,00 TL ( Personele borçlar, Esnafa borçlar ve resmi kurumlara olan SSK ve Emekli Sandığına) borçla devir almıştır.

2004-2009 YILLARI ARASI YAPILAN HİZMETLER:

YOL ÇALIŞMALARI:

1- 1760 M Stabilize yol açılmıştır.

2- 35.000 M2 kilit Parke Taşı döşemesi yapıldı.

3- 8000 M Yol kumlama çalışması yapıldı.

4- 3500 M Bordür döşemesi yapıldı.

5- 2500 M yaya kaldırımı beton işi yapıldı.

SU ÇALIŞMALARI :

1- 1 adet 150 ton kapasiteli su deposu ve 1 adet 30 ton kapasiteli terfi su deposu yapıldı.

2- Su kaynaklarını çoğaltmak üzere 2 adet sondaj kuyusu açıldı.

3- Yayla mevkiinde yapılan çalışmalar neticesinde mevcut su kaynakları çoğaltılarak, 1042 M

su isale hattı döşendi.

4- Çaypınar mahallesinden Vasfıbey mahallesine 3000 M, Vasfıbey mahallesinden Gümüşdiğin

mahallesine 3500 M su şebeke hattı döşenmiştir.

5- Yasfıbey mahalesinde su arama çalışmaları neticesinde bulunan suyun kaynağından depoya

pompalamak için 600 M isale hattı yapılmıştır.

6- 2004-2009 yılları arasında vatandaşlarımızın kullanmaları ve hayvanlarını sulamaları

amacıyla 8 adet çeşme yapılmıştır.

KANALİZASYON ÇALIŞMALARI :

1- 2004-2009 yılları arasında 3000 M kanalizasyon döşemesi yapılmış olup, 2000 M si beton büz, 1000 M si ise korige plastik boru yapılmıştır.

2- Dere yatağı ıslah çalışması amacıyla dere temizlenerek yağışlarda sel afetinin bölgeye zarar vermesi önlenmiştir.

DİĞER ÇALIŞMALAR :

1- İlçemizde eksikliği duyulan otobüs ve minibüs terminali yapımına başlanmış ve kaba inşaatı tamamlanmıştır.

2- Yine İlçemizin ihtiyacı olan yapımı büyük ölçüde tamamlanan Çalılı tepe sosyal tesisleri vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmete açılmaya hazır haldedir.

3- İlçemiz canlı hayvan pazarının ihata duvarı yapılmış olup, mülkiyet sorununun giderilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalar sonuçlandırıldıktan sonra İlçemiz modern bir canlı hayvan pazarına kavuşacaktır.

ARAÇ ALIMLARI :

1- 1 Adet merdivenli Fatih marka itfaiye aracı alınmıştır.

2- 1 adet JCB marka kazıyıcı yükleyici kepçe alınmıştır.

3- 1 adet MF 240 S marka römorkuyla birlikte traktör alınmıştır.

4- 1 adet Renault Laguna marka hizmet aracı alınarak makine parkımıza ilave edilmiştir.